Nasze bieżące działania

Wpływ RODO na zamówienia publiczne

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Wpływ RODO na zamówienia publiczne", podczas którego prawnicy kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy omówią nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, a także wpływ tych zmian na praktyczne stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych.

 

Szczegółowe zapoznanie się z założeniami nowego prawa pozwoli przedsiębiorcom lepiej przygotować się na nadchodzące zmiany i dzięki temu uniknąć problemów jakie mogą się pojawić w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach kontraktów zawieranych w reżimie Prawa zamówień publicznych z podmiotami należącymi do sektora publicznego. Ponadto pozwoli na lepszą ocenę ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych w nowej rzeczywistości prawnej oraz ich pełniejsze opisywanie i uwzględnianie przy kalkulacji ofert składanych w postępowaniach zamówieniowych.

 

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do podmiotów przetwarzających dane osobowe i  biorących udział w przetargach publicznych. Spotkanie poprowadzą partnerzy kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy – radca prawny, dr Joanna Tomaszewska, ekspert w zakresie prawa ochrony danych osobowych oraz adwokat Michał Bagłaj, specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych oraz PPP.

 


Spotkanie skierowane jest do:

·         Właścicieli przedsiębiorstw

·         Członków zarządu

·         Dyrektorów działów sprzedaży

·         Dyrektorów działów HR

·         Compliance officers/ABI oraz

·         osób odpowiedzialnych za przetargi i procesy ofertowania w firmach

 

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Z jednej firmy można zgłosić maksymalnie 2 przedstawicieli.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

PROGRAM

 

9:00-9:30 

Rejestracja, kawa powitalna

 

9:30-11:00

Omówienie podstawowych wymagań RODO

Prowadzenie: dr Joanna Tomaszewska, radca prawny, partner SSW

 

- Wprowadzenie do RODO

- Główne cele RODO

- Od kiedy RODO będzie obowiązywać

- Czym są dane osobowe, nowe kategorie danych i ich przetwarzanie

- Kluczowe zasady przetwarzania danych osobowych

- Obowiązki podmiotu dysponującego danymi osobowymi

- Obowiązki administratora danych

- Powierzenie przetwarzania danych podmiotowi trzeciemu

- Wymogi w zakresie uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych

- Prawa osób, których dotyczą dane

- Zabezpieczenie danych

- Zasada privacy by default

- Zasada privacy by design

- Naruszenia ochrony danych

- Sankcje

 

 11:00- 11:15

Przerwa kawowa

 

11:15- 12:45

Realizacja wymagań RODO w zamówieniach publicznych

Prowadzenie: Michał Bagłaj, adwokat, partner SSW

 

Kiedy RODO może wpływać na zamówienia publiczne

- Jakie zamówienia łączą się z ochroną danych osobowych

- Różne opinie GIODO i UZP na temat stopnia ochrony danych osobowych pracowników

- Obowiązki zamawiających w zakresie projektowania zamówienia z uwzględnieniem wymagań RODO:

- ustanowienie odpowiednich warunków udziału w postępowaniu

- ustanowienie odpowiednich kryteriów oceny ofert

- wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

- ochrona danych osobowych w OPZ

- ochrona danych osobowych w projekcie umowy o zamówienie publiczne

- umowa o powierzenie przetwarzania danych wykonawcy

- zmiany umowy o zamówienie w kontekście pojawiających się kolejnych wymagań RODO

- Obowiązki wykonawców w związku z przetwarzaniem danych osobowych w trakcie realizacji

 zamówienia publicznego zgodnie z RODO

- obowiązki związane z zawarciem umowy o przetwarzanie danych osobowych

- odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

 12:45- 13:00

Przerwa kawowa

 

13:45- 14:00

Jawność życia publicznego w zamówieniach publicznych

Prowadzenie: Michał Bagłaj, adwokat, partner SSW, dr Joanna Tomaszewska, radca prawny, partner SSW

 

Podstawowe informacje o założeniach projektu ustawy o jawności życia publicznego

- Omówienie proponowanych zmian do Prawa zamówień publicznych w związku z projektowaną ustawą o jawności życia publicznego

- Omówienie wybranych stanowisk dotyczących projektu ww. ustawy prezentowanych w toku konsultacji, w tym m.in. uwag GIODO, w szczególności odnośnie sygnalisty, weryfikacji nowych obowiązków pod kątem zgodności z RODO

 

 

14:00

Poczęstunek