Tel/fax 41 341 70 39

e-mail: biuro@szpp.eu

Listopad 2019

Inwestycja w kadry- to naprawdę się opłaca!29 listopada 2019

powrót

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 


 

Pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę, że wysokie kwalifikacje pracowników to ich największy kapitał. Nie zawsze jednak pracodawca, a tym bardziej sam pracownik, może sobie pozwolić na sfinansowanie niekiedy kosztownych szkoleń, dodatkowych uprawnień bądź przydatnych certyfikatów. Tu z pomocą przychodzi Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Od 2014 roku, a więc od momentu wprowadzenia KFS, w naszym regionie skorzystało z niego już 800 pracodawców i 13 tysięcy pracowników.

 

Ze środków KFS można sfinansować m.in:

• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

• egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2020 określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

• wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

• wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

• wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

• wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii

i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;

• wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;

• wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

• wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród świętokrzyskich pracodawców. Dzięki niemu można uzyskać dofinansowanie do szkoleń, studiów podyplomowych, a także np. kursów doskonalących kwalifikacje zawodowe pracowników. Kwota, jaką otrzymało województwo świętokrzyskie na realizację działań KFS w roku 2020 wynosi 6.800.000 złotych. To o 1,3 mln. więcej, niż w roku bieżącym. Wnio­ski od pracodawców będą przyjmowane przez powiatowe urzędy pracy, które już na początku 2020 roku ogłoszą kolejne nabory.

 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ŚRODKI KFS I NA CO MOŻNA JE PRZEZNACZYĆ?

 

Z wnioskiem o dofinansowanie w ramach KFS może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pra­cownika. Mogą być to zarówno przedsię­biorcy, jak też np. organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, w tym szkoły, urzędy. Ważne jest to, by pracownik, który podnosi kwalifikacje w ramach KFS, był zatrudniony na pod­stawie umowy o pracę – może być to pełen etat, lub jego część. Jak podkreśla Alek­sandra Marcinkowska - Dyrektor Wo­jewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, pracodawca jako osoba pracująca może sam skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich sa­mych zasadach jak jego pracownicy. Środ­ki KFS pracodawca może przeznaczyć m.in. na kursy, szkolenia i studia podyplo­mowe podnoszące kwalifikacje zawodowe. W sytuacji, gdy pracownicy posiadają już wymagane umiejętności, a brakuje im for­malnego ich potwierdzenia w postaci np. konkretnych certyfikatów, bądź upraw­nień zawodowych, można je sfinansować ze środków KFS.

 

JAKIE KWOTY MOŻNA UZYSKAĆ i CZY WYSTĘPUJE WKŁAD WŁASNY?

 

Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% prze­ciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (w roku bieżącym była to kwota ok.
13.700 zł.) Jest to jednak dofinansowanie maksymalne; w praktyce o wysokości przyznanego dofinansowania decyduje weryfikacja przez PUP rzeczy­wistych kosztów danego kursu, szkolenia bądź studiów podyplomowych. Praco­dawca starający się o pozyskanie środków KFS musi każdorazowo wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego pokry­je KFS. Wyjątek stanowią mikroprzed­siębiorstwa tj. pracodawcy zatrudnia­jącego do 10 osób, które są zwolnione z obowiązku wnoszenia wkładu własnego.

 

JAK UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI KFS?

 

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ze środków KFS musi być złożony przez pracodawcę - nie jest możliwe jego zło­żenie przez pracownika. Pracodawca składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wnioski składa się wyłącznie w terminach i na zasadach ogłaszanych przez poszczególne PUP-y, w odpowiedzi na ogłoszony nabór. Na stronach interne­towych każdego PUP można znaleźć re­gulamin przyznawania środków KFS, jak również wzory wniosków, załączników, itp. We wniosku należy określić m.in. ro­dzaj kursu lub szkolenia, jego rzeczywiste koszty (muszą być zgodne ze stawkami rynkowymi), informację o jednostce szko­lącej, zakresie jej uprawnień oraz uzasad­nić potrzebę podniesienia kwalifikacji przez konkretną osobę z punktu widzenia potrzeb pracodawcy. Należy ponadto po­informować o planach dotyczących dal­szego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS. Istotne jest również to, by każdy wniosek „wpisywał się” w przy­najmniej jeden z priorytetów, określanych corocznie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Galeria

logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i realizacja: NET-atak witryny www

Copyright © 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone
dla Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.