Tel/fax 41 341 70 39

e-mail: biuro@szpp.eu

Aktualności

Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych możliwa 22 stycznia 2019

Jedną z najważniejszych kwestii dla wykonawców zamówień publicznych, szczególnie w sektorze robót budowlanych, jest możliwość waloryzacji umów w związku ze zmianami kosztów ich realizacji. Zdaniem ekspertów taka waloryzacja jest możliwa na podstawie obecnie obowiązującego prawa polskiego i unijnego.  Komentarz mec. Katarzyny Kuźmy, partnera w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, przewodniczącej Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan oraz dr Wojciecha Hartunga, counsela w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, członka Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan. Ostatnie lata przyniosły istotny wzrost kosztów wykonania prac budowalnych, związany zarówno z cenami materiałów budowlanych, jak również kosztami pracy, w tym wzrostem wynagrodzeń. O ile, w pewnym zakresie, zjawisko to można potraktować jako naturalne, o tyle jego skalę trudno uznać za przewidywalną dla uczestników rynku zamówień publicznych. Mówimy tu o różnicach nierzadko przekraczających 40% w stosunku do cen stanowiących podstawę sporządzenia oferty. Zasadniczym pytaniem, na które należy niezwłocznie odpowiedzieć, jest to, czy umowy te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby uwzględnić opisane okoliczności. Nie chodzi  przy tym o to, aby zamawiający mieli pokrywać ryzyka związane ze wzrostem kosztów realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie, ale o wypracowanie mechanizmu pozwalającego na przywrócenie tzw. równowagi ekonomicznej stron takich umów. W naszej opinii, rozwiązanie takie jest możliwe i dopuszczalne zarówno z punktu widzenia dzisiejszych przepisów polskich i unijnych, jak również tych obowiązujących przed nowelizacją Prawa zamówień publicznych z czerwca 2016 r. (odpowiednio przed upływem terminu na transpozycję nowych dyrektyw zamówieniowych, tj. Dyrektywy 2014/24/UE i Dyrektywy 2014/25/UE). Jeśli chodzi o obecnie obowiązujące regulacje to wprost wynika to z art. 144 ust. 1 pkt 3 PZP, który przewiduje możliwość zmiany umowy na skutek okoliczności nieprzewidzianych przez zamawiającego. Zwracamy przy tym uwagę, że ustawodawcy (tak unijny jak i krajowy) kładą tu nacisk na przewidywalność pewnych zjawisk przez zamawiającego – to bowiem on odpowiada za kształt  dokumentacji przetargowej. Idea przyświecająca takiemu rozwiązaniu jest oczywista: zamawiający, który ma obowiązek zadbania o przywołaną już równowagę ekonomiczną stron umowy powinien uwzględniać ewentualne wahania cen powodujące wzrost lub spadek kosztów realizacji zamówienia w dokumentacji przetargowej. Jeśli tego nie uczyni lub uczyni w stopniu odbiegającym od realnego, przepisy pozwalają mu na przywrócenie tej równowagi poprzez odpowiednią zmianę umowy. Co istotne – zmiana ta dotyczyłaby każdego z potencjalnych wykonawców w równym stopniu. Po drugie, zmiana taka jest również dopuszczalna na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 PZP w granicach przewidzianych w tym przepisie (w przypadku robót budowlanych ograniczenie dotyczy 15% wartości umowy i nie więcej niż 25 mln złotych). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozwiązania te zostały wykorzystane w przypadku umów zawartych przed nowelizacją PZP. Przypomnijmy, że choć przesłanki takie nie zostały wprost wskazane w ówczesnych przepisach, to niewątpliwie kwestia zachowania zasady równowagi ekonomicznej ma znaczenie również dla tamtych umów. Wynika to z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo to ono w znacznej części ukształtowało dzisiejsze przepisy dyrektyw, a co za tym idzie również Prawa zamówień publicznych. Co istotne, stanowią one wyraz realizacji kluczowej dla prawa unijnego zasady, jaką jest zasada proporcjonalności. Konfederacja Lewiatan

ŚZPP Lewiatan komentuje dla Radio Kielce plany powołania przy Urząd Miasta Kielc21 stycznia 2019

Interpelację sugerującą powołanie w Kielcach Rady Biznesu złożył do władz miasta radny Piotr Kisiel z Prawa i Sprawiedliwości. W jego ocenie, rada powinna być dobrowolnym, społecznym ciałem doradczym, składającym się z przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz świata nauki. Piotr Kisiel wyjaśnia, że rada może być forum dyskusji nad najważniejszymi tematami gospodarczymi dotyczącymi miasta i regionu. - Ta rada miałaby za zadanie wypracować takie rozwiązania, które przyczyniłyby się do tego, że Kielce stałyby się miastem atrakcyjnym dla nowych inwestorów i firm. Chodzi także o to, aby przedsiębiorcy już prowadzący działalność w naszym mieście czuli się w nim dobrze. Tworząc prawo i programy wspierające przedsiębiorczość ważne jest, aby zawierały one elementy, które ułatwiałaby prowadzenie działalności to np. ulgi podatkowe – dodaje radny. Danuta Papaj, pełnomocnik prezydenta Kielc do spraw finansowych informuje, że prace nad powołaniem takiego gremium już trwają. - Jesteśmy po dwóch większych spotkaniach z przedstawicielami firm i organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Kolejne spotkanie przedstawicieli miasta z przedsiębiorcami ma się odbyć w lutym. Musimy najpierw wypracować zakres współpracy. Na pewno będziemy chcieli rozmawiać o kwestiach podatkowych, szkolnictwie zawodowym. Zależy nam także na współpracy z uczelniami wyższymi, z którymi także prowadzimy rozmowy – wyjaśnia Danuta Papaj. Powołanie rady pozytywnie ocenia Anna Kaczor, dyrektor biura Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Przedstawiciele organizacji zostali zaproszeni do współpracy. - W ratuszu zapada bardzo wiele decyzji, które rzutują na prowadzenie działalności gospodarczej. Zaproszenie do opiniowania pomysłów i współpracy środowiska gospodarczego działającego w mieście i województwie odbieramy z wielką nadzieją. Problemów do wspólnego rozwiązania z miastem jest bardzo wiele: chociażby kwestie uchwały krajobrazowej, czy innych kwestii gospodarczych dotyczących np. podatków. Chcemy być obecni przy podejmowaniu tego typu  decyzji – dodaje Anna Kaczor. Na razie nie wiadomo, ile osób weszłoby w skład rady. Wszystko wskazuje na to, że gremium oficjalnie zaczęłoby funkcjonować wiosną tego roku. Źródło: Radio Kielce  http://www.radio.kielce.pl/pl/post-80897

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW DO KORZYSTANIA Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 17 stycznia 2019

Powiatowe urzędy pracy z całego województwa rozpoczynają nabory wniosków od pracodawców zainteresowanych podnoszeniem kompetencji swoich pracowników. Środki na ten cel pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Na 2019 rok województwo świętokrzyskie otrzymało na ten cel z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 5,5 mln złotych. W ramach KFS finansować można przede wszystkim szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników i samych przedsiębiorców, jak również np. studia podyplomowe. Do składania wniosków uprawnieni są wszyscy pracodawcy, tj. podmioty zatrudniające przynajmniej 1 pracownika. Mogą być to zarówno przedsiębiorcy, jak również np. organizacje pozarządowe i podmioty publiczne (np. szkoły). Maksymalna kwota dofinansowania na 1 pracownika sięga nawet 13 tys. złotych. Mikroprzedsiębiorcy, zatrudniający mniej niż 10 pracowników, mogą liczyć na sfinansowanie 100% kosztów kształcenia pracowników; pozostałe podmioty uzyskają refundację na poziomie 80% (nie więcej jednak niż do równowartości 300% przeciętnego wynagrodzenia). Wnioski rozpatrują powiatowe urzędy pracy, właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy. Pracodawca, ubiegając się o środki, powinien uzasadnić potrzebę inwestowania w kompetencje konkretnego pracownika (musi być to osoba zatrudniona na podst. umowy o pracę w dowolnym wymiarze etatu), przedstawić m.in. dalsze plany względem przeszkolonego pracownika. Dostawcą usługi szkoleniowej może być podmiot wybrany przez samego pracodawcę. Zgodnie z priorytetami KFS ustalonymi przez Ministerstwo na rok 2019, preferencje w dostępie do środków KFS będą mieć pracodawcy inwestujący w pracowników po 45 roku życia, a także pracowników o niskich kwalifikacjach (bez świadectwa dojrzałości) lub kształcący pracowników w zawodach uznanych za deficytowe.  Do składania wniosków zachęcamy również publiczne i niepubliczne placówki oświatowe. Wśród tegorocznych priorytetów znajduje się podnoszenie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wsparcie otrzymają również nauczyciele, jeśli podjęcie kształcenia umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu. http://www.wup.kielce.pl/komunikaty_aktualnosci/item/501-zapraszamy-pracodawc%C3%B3w-do-korzystania-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i realizacja: NET-atak witryny www

Copyright © 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone
dla Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.