Tel/fax 41 341 70 39

e-mail: biuro@szpp.eu

Wydawnictwa

Publikacje

powrót

 

 

PUBLIKACJE KONFEDERACJI LEWIATAN


                                                 

 

 


Prezentujemy raport końcowy z procesu badawczego zawierającego postulatywny model zakresu i form współpracy ze szkołami kształcenia zawodowego z punktu widzenia pracodawców, który został opracowany w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region” na zlecenie naszego Związku.

 

                                                 

 

 


Ekspertyza pt. ,,Identyfikacja barier i problemów we wdrażaniu EFS” – przygotowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących”, realizowanego przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w partnerstwie z Dolnośląskimi Pracodawcami (liderem projektu), Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych, wskazuje na bariery, na jakie napotykają najczęściej pracodawcy podczas ubiegania się o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, jednocześnie przedstawiając rekomendacje usprawnienia systemu prawno-instytucjonalnego.

 

Na potrzeby stworzenia ekspertyzy przeanalizowane zostało wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w części EFS, korzystając z doświadczeń partnerów społecznych (reprezentatywnych organizacji pracodawców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan) w zakresie współpracy z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących. W ramach projektu zorganizowane zostały konsultacje społeczne z pracodawcami, podczas których z udziałem właścicieli i kadry zarządzającej lokalnych firm MŚP, przedyskutowano dostępne rozwiązania finansowane ze środków EFS związane z rynkiem pracy, kształceniem zawodowym oraz zaangażowaniem pracodawców we współpracę z administracją samorządową.

 

Spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami zorganizowane w pięciu regionach umożliwiły zebranie cennych uwag i opinii na temat zasad i warunków organizowanych konkursów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, adresowanych do przedsiębiorców. Na ich podstawie, przy wsparciu i dzięki doświadczeniu ekspertów organizacji pracodawców powstała ekspertyza dokonująca analizy porównawczej przygotowania i wdrażania pięciu Regionalnych Programów Operacyjnych w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Ekspertyza identyfikuje bariery i wskazuje na przykładowe rozwiązania instytucjonalne i funkcjonalne usprawniające dostęp do środków EFS w regionach celem pełnego wykorzystania jego potencjału i możliwości.

 

Zachęcamy do poznania szczegółów na temat realizowanego projektu oraz pobrania bezpłatnej publikacji.

  

Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorującychto projekt realizowany przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w partnerstwie z Dolnośląskimi Pracodawcami (liderem projektu), Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych.  Jego celem jest wzmocnienie współpracy między regionalnymi związkami pracodawców Konfederacji Lewiatana i podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących programy operacyjne na lata 2014-2020. Pogłębienie współpracy odbywać się będzie m.in. poprzez udział przedsiębiorców w konsultacjach społecznych.

 

Niestety, z doświadczenia organizacji pracodawców wynika, że przedsiębiorcy bardzo sporadycznie uczestniczą w pracach nad dokumentami, które mają później duże znaczenie podczas wyboru unijnych projektów. Pracodawcy nie doceniają procesu konsultacji społecznych. Nie dostrzegają, że to dla nich szansa, aby wyrazić swoje stanowisko lub merytoryczną opinię. Dlatego jednym z rezultatów projektu jest poradnik pn. „Jak zaangażować pracodawców w proces konsultacji rozwiązań EFS. Metody, rozwiązania, dobre praktyki”.

 

 

 


 

   

 

Biała Księga Inewstycji


 

 

 

 

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nową publika
cją Konfederacji Lewiatan pt „Biała księga inwestycji”. Jest ona poświęcona rekomendacjom przedsiębiorców- członków Lewiatana – w zakresie zwiększenia inwestycji i ich efektywności.

 

We wstępie publikacji Pani Henryka Bochniarz - Prezydent Konfederacji Lewiatan informuje czytelników, że: Księga nie jest kompleksowym raportem obejmującym wszystkie niezbędne do podjęcia działania na rzecz zwiększenia poziomu inwestycji w Polsce oraz poprawy ich efektywności. To raczej zbiór spostrzeżeń oraz wskazanie 11 zadań koniecznych do wykonania w przestrzeni publicznej – społecznej i gospodarczej. Choć księga nie wyczerpuje całości tematu inwestycji, może stanowić podstawę do tworzenia długofalowej polityki gospodarczej Polski. Jednak jej ostateczna realizacja zależy przede wszystkim od dobrej woli i zaangażowania decydentów politycznych.


Seria wydarzeń pod tytułem „Polska 2015-2025” została zapoczątkowana „Manifestem przedsiębiorców”, ogłoszonym w 25 lat po rozpoczęciu transformacji społecznej i gospodarczej. Doszliśmy wtedy do wniosku, że Polska potrzebuje określenia na nowo najważniejszych celów i działań do wykonania zarówno przez administrację publiczną, jak i przez nas – przedsiębiorców. Najważniejsze z nich to: wzrost PKB o 50%, ograniczenie ubóstwa o połowę i wejście do strefy euro.”
   
 

 

Wymiana gospodarcza
Polski Wschodniej
z krajami byłego ZSRR


  Najnowsza ekspertyza, opracowana na zlecenie Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, opisujący wpływ agresywnej polityki Władimira Putina z ostatnich ośmiu miesięcy (styczeń-sierpień 2014), która spowodowała znaczne ograniczenia we współpracy gospodarczej Polski z państwami obszaru postradzieckiego.

 

Mimo braku dominującego udziału przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w eksporcie do krajów postradzieckich, to jednak właśnie one mogą najbardziej ucierpieć w konsekwencji eskalacji polityki konfrontacyjnej W. Putina, której apogeum było wprowadzenie embarga Rosji oraz ograniczeń wwozowych na produkty z krajów UE (w tym i z Polski). Również zagrożeniem stały się ograniczenia importowe wprowadzone przez Ukrainę i Białoruś. Administracyjnym ograniczeniom współpracy gospodarczej towarzyszył wzrost napięcia w sferze politycznej.

 

W wyniku analizy sytuacji gospodarczej, politycznej, społecznej w regionie wyodrębniono 37 czynników wpływających na zagrożenie rozwoju współpracy gospodarczej Polski Wschodniej z krajami postradzieckimi oraz 20 czynników, które tę współpracę stymulują.

   
 

Czarna lista barier 2014

 


Co roku, Lewiatan identyfikuje bariery napotykane przez przedsiębiorców w poszczególnych obszarach prowadzenia działalności gospodarczej - również w dziedzinie wykorzystania funduszy strukturalnych.

 

Z raportu wynika, że przez dziesięć lat liczba barier zamiast maleć, z roku na rok wzrasta.

 

 

Archiwalne edycje:

       


Przedsiębiorcy w Polsce 

Raport „Przedsiębiorcy w Polsce” pokazuje wkład przedsiębiorców w rozwój Polski i łącznie wykorzystano w nim ponad 30 tys. danych. Został przygotowany w ramach projektu „Poprawa wizerunku przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

Przedsiębiorcy w świętokrzyskiem

 


 

 

Zespół ekspertów ekonomicznych w oparciu o źródła statystyczne przygotował przekrojowe dane obrazujące wkład biznesu w rozwój kraju i poszczególnych województw. Raporty PKPP Lewiatan „Przedsiębiorcy w Polsce” są pierwszym tego typu wydawnictwem na polskim rynku.

   
 

Broszura informacyjna
Konfederacji Lewiatan   O Konfederacji Lewiatan, kim jesteśmy, czym się zajmujemy, ile zdołaliśmy zdziałać dla polskiej przedsiębiorczości.    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i realizacja: NET-atak witryny www

Copyright © 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone
dla Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.