Nasze bieżące działania

Konkurs Lider Ekonomii Społecznej

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach ogłosił konkurs „Lider Ekonomii Społecznej ”.


 

Konkurs skierowany jest do:

Ø  jednostek samorządu terytorialnego,

Ø  instytucji biznesu,

Ø  przedsiębiorstw społecznych

z woj. świętokrzyskiego, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej.


Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie u upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie ora propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne.

Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach:

Kategoria I. Samorząd prospołeczny.

Kategoria II. Biznes prospołeczny.

Kategoria III. Przedsiębiorstwo społeczne.

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.


Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej i przesłanie na adres: anna.marwicka@sejmik.kielce.pl w tytule wiadomości: Konkurs – Lider ES lub pocztą tradycyjną/ osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce p. 311 (III piętro) (z adnotacją na kopercie: Konkurs – Lider ES).


Nabór wniosków upływa z dniem 10 sierpnia 2018 r. Aplikacje złożone po tym terminie nie zostaną poddane ocenie.


Nominowani do tytułu Lider ES zostaną zaproszeni do debat – dyskusji panelowych w ramach pilotażu European Social Economy Regions 2018 z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej. Przebieg debat będzie transmitowany na stronie internetowej gazety o zasięgu regionalnym oraz na kanale You Tube oraz stronie projektu i Urzędu Marszałkowskiego.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na Gali Lider Ekonomii Społecznej w dniu 21 września 2018 r.


Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” , telefon 41 342 12 42, 41 342 11 80.

 

Poniżej Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Konkursu, można również kliknąć Tutaj

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu.


źródło: https://www.swietokrzyskie.pro/