Nasze bieżące działania

Dialog społeczny lekarstwem na regionalny rynek pracy

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Kielcach na posiedzeniu plenarnym 5 grudnia b.r. przekazała przewodnictwo Rady stronie pracodawców, którzy na Przewodniczącego gremium zarekomendowali Prezesa Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan – Tomasza Tworka. Funkcję tą będzie pełnił od 9 grudnia b.r., przez najbliższy rok. Podczas ostatniego posiedzenia nowo wybrany przewodniczący przedstawił główne założenia i cele działania WRDS w Kielcach na 2017 roku.


Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jest regionalną instytucją dialogu społecznego, gdzie dzięki stałej interakcji pomiędzy uczestnikami dialogu możliwe jest osiąganie porozumienia w sprawach społeczno-ekonomicznych w skali województwa. To forum współpracy najważniejszych parterów społecznych: najbardziej reprezentatywnych organizacji związków zawodowych i pracodawców oraz przedstawicieli samorządu i administracji rządowej.

 

W pierwszym roku działania pracami Rady kierowała strona samorządowa pod przewodnictwem marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Podczas posiedzenia, zgodnie z rekomendacją przedstawicieli pracodawców, nowym przewodniczącym został Prezes Zarządu ŚZPP Lewiatan - Tomasz Tworek, analogicznie do sytuacji w Radzie Dialogu Społecznego, którą od niedawna kieruje Prezydent Konfederacji Lewiatan – Henryka Bochniarz.

 

Nowy Przewodniczący zaproponował założenia i cele działania dla WRDS w Kielcach na 2017 rok - Chcemy poświęcić czas na to, aby ideę rady oraz jej działalność przybliżyć mieszkańcom województwa świętokrzyskiego i uświadomić im jak ważne są te spotkania. To na posiedzeniach WRDS partnerzy społeczni mogą moderować dyskusję dotyczącą najistotniejszych tematów społeczno - gospodarczych z perspektywy regionu i wpływać na jej pozytywne efekty - podkreślił Tomasz Tworek.

 

Przewodniczący nakreślił misję WRDS, która powinna prowadzić  dialog, zmierzający do zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności świętokrzyskiej gospodarki oraz spójności społecznej. Podkreślił wielką rolę aktorów dialogu społecznego w kształtowaniu rynku pracy na szczeblu regionalnym, ale też centralnym. Zwrócił uwagę, że rozwiązywanie wielu problemów związanych z rynkiem pracy ułatwi merytoryczny dialog społeczny. Jego ożywienie i nowa jakość jest bowiem warunkiem uporania się z wyzwaniami, które stoją przed pracodawcami i pracownikami.

 

Zaproponowanym tematem przewodnim dla WRDS przez stronę pracodawców jest profesjonalne szkolnictwo zawodowe, które ma szansę stać się wyróżnikiem województwa świętokrzyskiego.   

 

- Dziś obok poprawy jakości pracy, która musi przebiegać w tempie dostosowanym do dynamicznych zmian technologicznych i potrzeb gospodarki, konieczne są działania na rzecz pełnego wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego. W prowadzonej dyskusji należy dążyć do wskazania właściwych proporcji pomiędzy wydajnością pracy, a wysokością płac. Ma temu pomóc wspólne wypracowanie modelu kształcenia zawodowego, który ma szansę stać się kołem zamachowym świętokrzyskiej gospodarki. Stworzenie w regionie atrakcyjnego systemu szkolnictwa zawodowego,  nie może odbyć się bez udziału najważniejszych aktorów dialogu społecznego jako moderatorów zainicjowanej w tym obszarze dyskusji – mówił nowo wybrany przewodniczący WRDS. 

 

Stworzenie spójnego systemu kształcenia, skuteczny marketing szkolnictwa zawodowego, obok inwestycji w kadry, poprawy infrastruktury komunikacyjnej i społecznej w regionie, zostały zaproponowane przez Przewodniczącego jako kluczowe obszary którymi w nadchodzącym roku zajmować będzie się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego pod przewodnictwem pracodawców.

 

Inauguracyjne, uroczyste posiedzenie WRDS pod przewodnictwem pracodawców odbędzie się na początku 2017 roku. ŚZPP Lewiatan na spotkanie zaprosił Henrykę Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego.